Vær åben, ærlig og direkte

Feedback er en fast del af vores arbejdsliv. Vi beder om den fra vores kunder, og når vi sparrer med kollegaen om de daglige opgaver - når vi afslutter større projekter eller går til den årlige MUS. Helt nøgternt betyder feedback tilbagemelding - at give hinanden føde. Har I en konstruktiv og struktureret måde at give hinanden feedback på, har det en positiv effekt på både trivsel, udbytte og udvikling.

Målet med feedback er udvikling

Målet med feedback er at skabe opmærksomhed omkring dét, vi hver især gør; det hensigtsmæssige såvel som det uhensigtsmæssige. En god feedbackkultur kendetegnes ved, at afstanden mellem afsender og modtager er kort - det samme er reaktionstiden på at fordøje og omsætte føden. Gennem feedback får og giver vi indsigt i, hvordan vores adfærd påvirker vores omgivelser, og det er væsentligt med fokus på både fastholde- og udviklingspunkter, hvis I vil optimere på tempo, formåen og trivsel i jeres team. Konstruktiv feedback skal ses som en velment gave - som en mulighed for udvikling.

Feedback kræver tillid, respekt og ansvar

Feedback er et tilbud og et perspektiv til den enkelte, men ikke et krav om adfærdsændring. Ved at træne og bruge det aktivt i hverdagen får I med tiden den rette føling med den respekt og det ansvar, der følger med berøringen af de personlige aspekter, som feedback jo er. Når I kan aflevere og modtage feedback med øje på jeres fælles mål, kan I for alvor optimere jeres performance.

Træning og dagligt fokus

Uanset varighed og omfang af jeres forløb, er det vores mål at introducere jer for brugbare redskaber, der fremmer jeres fokus på feedback og brugen af det i det daglige. Sammen finder vi den rette fremgangsmåde, der giver jer en klar og simpel plan for den mest gavnlige form for feedback i jeres team og virksomhed. I får et individuelt tilrettelagt træningsforløb med øvelser og oplæg, der tager udgangspunkt i jeres proces og mål. I lærer, hvordan I trimmer samarbejdet og rustes til at tage den positive udvikling videre på egen hånd. 

Sådan træner vi feedback

I CoastZone har feedbacktræning til formål at hjælpe jer med at skabe en sund feedbackkultur; en tydelig praksis og et fælles sprog. Vi har fokus på at styrke kommunikationen og udvikle jeres team, så I får en øget forståelse for og tillid til hinanden. Vi skaber den fornødne tryghed, og gør det attraktivt at træde ud af komfortzonen for en stund. Vi sørger for, at alle forstår målet og meningen med feedback, før vi aktiverer den konstruktive form gennem praktiske øvelser og opgaver. 

Præmisserne for det velfungerende og højtydede team er vores afsæt

Vi arbejder med afsæt i vores grundprincipper; High Performance Team tanken og The Five Behaviors of a Cohesive Team®, der begge bygger på overbevisningen om, at det velfungerende team tager hensyn til og drager nytte af teamets forskelligheder. Feedback indgår som en del jeres ansvarlighed over for hinanden, og bygger på tilliden til at være åben, ærlig og direkte.

Nysgerrighed og sårbarbaseret tillid

Vi ser to veje til feedback; nysgerrighed og sårbarbaseret tillid. Begge dele er naturlige ingredienser i et High Performance Team samarbejde, hvor I stoler på, at jeres kolleger tager beslutninger, der bringer jer tættere på de fælles mål.

Nysgerrighed opstår, når vi bevidst spørger os selv: Hvordan kan vi gøre det smartere? Hvis alle i teamet har den tanke i baghovedet, når der sættes mål og udarbejdes planer, er der god grobund for at blive bedre, mere effektive og gladere på arbejdet. Feedback er med til at skubbe teamet i den rigtige retning. 

Sårbarbaseret tillid er tilstede, når alle i teamet føler sig trygge, har plads og forstår at bruge personprofilerne aktivt. Tillid tager tid, og fordres, når vi deler fælles oplevelser, giver noget af os selv, spørger om hjælp, siger undskyld og på anden vis har modet til at være sårbare.

Med tillid i teamet er det muligt at gribe faglige konflikter konstruktivt an og holde blikket på det resultat, I gerne vil skabe. Når alle bliver hørt, og det muligt at opnå opbakning til de bedste løsninger - uden mistro og konsensus. Dialogen og de konstruktive konflikter om individuelle syn og bud på løsninger har det formål at lande den beslutning, der gavner jer mest.

Fokus på mennesker frem for modeller

Vores teamkonsulenter har et indgående kendskab til de forskellige modeller og metoder, der bruges indenfor feedback. Vores fokus på dette område er fastholdelse, udvikling, adfærd og påvirkning - men frem for alt mennesker. Derfor er det ikke vigtigt, hvilken model, der danner grundlag for træningen, det vigtige er, hvad der giver bedst mening for jer. I den indledende dialog afdækker vi jeres behov og forudsætninger, og på den baggrund sammensætter vi jeres forløb.

Effekt af korte og længere forløb

Vi anbefaler at afsætte en halv dag til et koncentreret feedbackforløb. Det kan foregå som et oplæg, hvor I lærer om vigtigheden af god feedback efterfulgt af praktiske øvelser, der træner jer i at give og modtage feedback. Dagen kan også tilrettelægges som en workshop, hvor vi tager udgangspunkt i en konkret opgave eller projekt fra jeres arbejde. Vi hjælper jer med at vurdere og evaluere på emnet, og skabe rum for den feedback, der er brug for.

The Five Behaviors of a Cohesive Team®

Ønsker I et længerevarende forløb, hvor vi også dykker ned i og optimerer på andre dele af jeres samarbejde, er et forløb med The Five Behaviors of a Cohesive Team® oplagt. Her indgår feedbacktræning som en del af selve programmet. På verdensplan anses dette læringskoncept som det mest effektive inden for udvikling af teams. 

Vi hjælper også med

Vi hjælper dig på vej

Instagram icon
Linkedin icon
Youtube icon